Verksamhetsplan

Nordiska Fokhögskolerådet

VERKSAMHETSPLAN: period 2015 - 2017

I denna plan beskrivs de mål som sätts explicit för verksamhetsåren 2015-2017.

 

Se virksomhedplanen her(pdf)


1. INTRESSEBEVAKNING 

NFR skall i första hand öka medvetenheten bland beslutsfattarna om den nordiska folkbildningens betydelse, och särskilt folkhögskolornas roll, för ett aktivt medborgarskap och en fortsatt demokratisk samhällsutveckling i Norden. Dessa frågor skall drivas i samarbete mellan de nordiska folkhögskolornas takorganisationer och folkbildningens övriga sammanslutningar.

Målet är att stärka folkhögskolans ställning så som en erkänd samhällsaktör, att göra folkhög-skolans röst hörd i gemensamma nordiska utbildningspolitiska strävanden.

Den nordiska intressebevakningen sköts med aktiv kontakt till Nordiska rådet (NR) och Nordiska ministerrådet (NMR). NFR följer kontinuerligt med det vuxenutbildningspolitiska arbetet i de två organen. 

2. FORUM OCH NÄTVERK

NFR är det äldsta nordiska folkbildningsnätverket. NFR verkar för informations- och kunskaps-spridning när det gäller forskning och kartläggningar som stöder rådet i dess strävan att framhålla och utveckla folkhögskolornas positionering i det nordiska samhället. NFR bidrar i mån av möjlighet till sådan inventering och praxisorientering genom egna kartläggningar och samnordiska projekt.

Under den aktuella mandatperioden fokuserar rådet särskilt på att finna möjligheter till nya nätverk mellan folkhögskolorna i de nordiska länderna. 

 

1. Evaluering og dokumentation af højskolens nytte i samarbejde med forskningen. Bl.a. til udfordring af New Public Management kulturen. Og til match med ungdommens behov. (Sept. 2016)

 

2. Højskolens identitet og den højskolepædagogiske forskning i samspil med forskningen. (September 2016 - sammen med tema 1)


3. Styrkelse af nordisk højskolenetværk - "Events"/ lærer- elevudvekslinger, mv. (September 2015)


4. Strategisk samarbejde med den øvrige folkeoplysning om Voksnes ret globalt til læring, Bæredygtighed mv.  (September 2016)


5. Folkehøjskolen som arbejdsplads. Arbejdsforhold for ansatte i de enkelte nordiske lande. (Januar 2017)


Lobby-arbejde i forhold til de skiftende politiske vinde.  ( - januar mødet 2016)
At 'højskolens stemme' og 'folkets stemme' høres, og at højskolens samfundsmæssige bidrag bedst sikres ved, at højskolen kan fungere på egne præmisser

 


Samarbetet med Nordiska folkhögskolan i Kungälv i Sverige bygger på ett samarbetskontrakt, skolan i Kungälv fungerar som rådets centrala samlingsplats samt mötesplats och forum för folkbildningsseminarier och -diskussioner.

Viktigt forum är Nordiskt nätverk för vuxnas lärande. NVL är en central aktör i nordiskt samarbete inom vuxen¬utbildningen och därför viktig part för NFR. Det ligger i NFR´s intresse att nya Nordplus-program och stödordningar utvecklas och används så att de främjar utvecklingsarbetet i de enskilda folkhögskolorna och därmed i dessas regioner i Norden.

Informationsarbetet är viktigt och byggs ut så att rapporter och forskning skall kunna gynna folkhögskolornas utveckling och belysa deras samhällsroll på ett mera aktivt sätt över lands-gränserna. NFR-hemsidor skall användas även för detta ändamål.

Samtliga nationella folkbildningsorganisationer och deras gemensamma nordiska strävanden är också viktiga samarbetsparter för NFR. När det gäller Europa är EAEA det viktigaste samarbetsorganet. För ett internationellt perspektiv håller NFR kontakt till ICAE och följer upp de riktlinjer som där dras upp och de globala mål som läggs fram för det globala arbetet.

 

Kontakt

Danmark:

Folkehøjskolernes Forening i Danmark
Nytorv 7
1450 København K
Tlf: 33 36 40 40
Fax: 33 13 98 70
kontor@ffd.dk
www.ffd.dk og www.hojskolerne.dk

Finland:

Finlands Folkhögskolförening
Annegatan 12, A 18
FIN-00120 Helsingfors
Tlf.: 00 358 9 45 42 330
Fax: 00 358 9 45 42 3330
kansli@folkhogskolor.fi 
www.folkhogskolor.fi

Færøerne:

Føroya Fólkaháskúli
Háskúlavegur 14
FO-100 Tórshavn
Tlf: 009 298 311743
Fax: 009 298 319687
ffh@skulin.fo
http://haskulin.fo/

Norge:

Informasjonskontoret for folkehøgskolen (IF)
if@folkehogskole.no
http://www.folkehogskole.no

 

Informasjonskontor for kristen folkehøgskole (IKF)
ikf@ikf.no
http://www.folkehogskole.no/

 

Norsk Folkehøgskolelag (NF)
post@folkehogskole.no
http://folkehogskolene.net/

 

Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)
nkf@ikf.no
http://nkf.folkehogskole.no/nkf

 

Folkehøgskolelrådet (FHSR)
fhsr@olkehøgskole.no
http://www.folkehogskole.no/fhsr
Felles besøksadresse: Øvre Vollgate 13
0158 Oslo
Postadresse: Postboks 420 Sentrum
0103 Oslo
Tlf: 22 47 43 00
Fax: 22 47 43 01

Sverige:

Folkhögskolornas Informationstjänst
Box  38074
100 64 Stockholm
00 46 8 796 00 50,
Fax: 00 46 8 21 88 26,
info@folkhogskola.nu
www.folkhogskola.nu
www.sverigesfolkhogskolor.se

 

Folkhögskolornas serviceorganisation (FSO)
fso@folkbildning.net
www.sverigesfolkhogskolor.se/vara-organisationer/fso/

 

Rörelsefolkhögskolornas Intresseorganisation (RIO)
Box 38074, 100 64 Stockholm
Tel. +46 (0)8 4124890
rio@folkbildning.net
www.sverigesfolkhogskolor.se/vara-organisationer/rio/

 

Svenska Folkhögskolans Lärarförbund (SFHL)
Box 12 299, 102 26 Stockholm
Tel +46 (0)8 7376700
sfhl@sfhl.se
www.sfhl.se

 

 


KATALOGBESTILLINGSe kurv
Du har ikke bestilt nogen kataloger
Luk kurven